„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.”
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

CZYM JEST ŻYWY RÓŻANIEC?

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Członkowie Żywego Różańca dążą do świętości na wzór Maryi. Odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele katolickim – czynią to w intencji m.in. pokoju, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego, Ojczyzny.
Bractwa Różańcowe powstawały już w średniowiecznej Europie. Renesans modlitwy nastąpił dzięki Francuzce Paulinie Jaricot (1799-1862), inicjatorce Żywego Różańca, która w 1826 r. zaczęła tworzyć 15-osobowe „róże”. Do Polski idea dotarła w XIX w. i objęła niemal wszystkie parafie w kraju.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku) oraz wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

W NASZEJ PARAFII

Żywy RóżaniecKronika, 1947 r.Istnienie wspólnoty Żywego Różańca w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła związane jest z samymi jej początkami. Po utworzeniu parafii w roku 1944, Żywy Różaniec był jedną z pierwszych organizacji kościelnych, które powstały jeszcze w tym samym roku (m.in. Rada Parafialna i Chór). Obecnie w parafii istnieje sześć Róż, którymi kierują zelatorzy (łac. zelo – być gorliwym, zelus – gorliwy). Są to panie: Maria Ruksza, Bolesława Cwalina, Anna Kluczna, Emilia Makulska, Krystyna Biesiekierska i Anna Bojarska. Zelatorki dbają o regularną wymianę tajemniczek różańca w grupie, o to, aby grupa była kompletna oraz przewodniczą spotkaniu swojej Róży, na którym następuje wymiana tajemnic.

Zmiana tajemnic odbywa się na comiesięcznym spotkaniu w 1-szą niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczornej. Ks. proboszcz albo inny zaproszony kapłan wygłasza słowo zachęty, podaje miesięczną intencję, udziela błogosławieństwa zebranym. Róże są mieszane, należy do nich 120 osób.

Członkowie Żywego Różańca wspierają swoją modlitwą działalność duszpasterską Kościoła nie tylko różańcem; biorą m.in. udział w spotkaniach organizowanych przez Franciszkański Zakon Świeckich, odprawiając w piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej, czy też śpiewając Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian, którzy chcieliby modlitwą różańcową chwalić Matkę Najświętszą, a za Jej pośrednictwem modlić się w intencjach swoich i Kościoła, do wstępowania w nasze szeregi.

PAMIĘTAJMY – RÓŻANIEC POCHODZI Z NIEBA I DO NIEBA PROWADZI.