Franciszkański Zakon Świeckich gromadzi ludzi świeckich, pragnących naśladować założyciela – św. Franciszka z Asyżu. Jego początki sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Obowiązujący Kodeksu Prawa Kanonicznego w kanonie 303 stanowi:

Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego, pod wyższym przewodnictwem tegoż instytutu prowadzą życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują inną odpowiednią nazwę.

Kanon ten odnosi się także dla FZŚ, który historycznie jest Trzecim Zakonem Franciszkańskim. FZŚ w Rodzinie Franciszkańskiej cieszy się autonomią, kieruje się prawem własnym i posiada dokumenty: Reguła, Konstytucje Generalne, Statut Narodowy, Rytuał oraz Statut Asystencji Duchowej i Duszpasterskiej przy FZŚ.

Charyzmat franciszkański – specyficznym elementem wyróżniającym Trzeci zakon Franciszkański spośród innych stowarzyszeń świeckich jest życie wg duchowej tradycji Rodziny Franciszkańskiej, z którą jest związany. Szczególną rolę odgrywa tu duchowość Założyciela, której tercjarze są świeckim reprezentantem i jej świeckim dopełnieniem.

Duchowość franciszkańska – życie ewangeliczne jest istotą franciszkanizmu. Uczestniczą w nim świeccy oraz księża diecezjalni, którzy „powołani przez Ducha Świętego, zobowiązują się prze profesję żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka w swoim Stanie, zachowując Regułę zatwierdzoną przez Kościół. W wymiarze świeckim, biorąc udział w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, realizują swoje posłannictwo w Kościele i świecie, dążą do chrześcijańskiej doskonałości i prowadzą życie apostolskie.

Życie apostolskie – We FZŚ powołanie wiernych wypływające z faktu chrztu świętego otrzymuje nowy wymiar wynikający z ich przynależności. W swojej istocie apostolat tercjarzy świeckich czy duchownych ukształtowany jest w duchu instytutu zakonnego i dotyczy apostolatu dawania świadectwa życiem oraz czynnego zaangażowania się w dzieła Kościoła.

Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej – powszechne wezwania do świętości i doskonałości tercjarze urzeczywistniają poprzez udział w życiu i duchowości Franciszkańskiej Rodziny, zgodnie z osobistym powołaniem oraz otrzymanym charyzmatem.

Opieka duchowa – pełni ją I zakon Franciszkański oraz III Zakon Regularny poprzez wyższe kierownictwo, którego zadanie jest czuwanie nad ich łącznością z Kościołem i Rodziną Franciszkańską, wiernością nauce Kościoła, wiernością franciszkańskiemu charyzmatowi oraz służba braterska dla ożywienia duchowego i apostolskiego wspólnot FZŚ..

Kto może należeć do FZŚ – należeć mogą wszyscy praktykujący katolicy, ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. A więc osoby świeckie pełnoletnie – kobiety i mężczyźni – żyjące w związkach sakramentalnych lub samotne oraz duchowni diecezjalni: diakoni, kapłani i biskupi. Warunkiem jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie oznak powołania.

Struktura FZŚ w Polsce i w świecie – w Polsce jest ok. 17 tysięcy Franciszkanów Świeckich, w 500 wspólnotach miejscowych, podzielonych wg struktur Kościoła w Polsce na 15 Regionów. Każda ze Wspólnot na poszczególnych szczeblach jest animowana i kierowana przez radę wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituły.

Wspólnoty narodowe łączą się Wspólnocie Międzynarodowej, która ma swoją radę Generalną z siedzibą w Rzymie. FZŚ w świecie liczy ok. 450 tysięcy franciszkanów świeckich.

Święci i błogosławieni – wg dostępnych źródeł Kościół wyniósł na ołtarze ok. 150 osób, pochodzących z szeregów Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, ponad 60 osób zmarło w opinii świętości i toczy się ich proces beatyfikacyjny. Wśród jego przedstawicieli wyniesionych na ołtarze są ludzie wszystkich stanów, m.in. papieże – św. Pius X, bł. Jan XXIII; królowie: św. Ludwik, św. Elżbieta Węgierska; kapłani: św. Jan Vianney, św. Albert Chmielowski; dziewice: bł Aniela Salawa, czy Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński (to tylko niektóre przykłady).

FZŚ PRZY PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W CZĘSTOCHOWIE

Wspólnota FZŚ powstała 20 X 1979 r. przy udziale ojca Floriana Smolnika OFM, który przeprowadzał misje święte przed Nawiedzeniem naszej parafii przez Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Głosząc homilie, zachęcał do wstępowania do FZŚ. Po mszach świętych zapisało się ponad 100 osób. Starszym bratem został wybrany Wacław Ruksza. „Stowarzyszenie to – jak zapisał w kronice parafialnej ks. Stanisław Kądziołka – powiększyło zastęp dobrych i praktykujących parafian.”

Aktualnie jest we Wspólnocie: 19 profesów, 1 nowicjuszka, 1 kandydatka.

Spotkania odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00
Przełożeni naszej Wspólnoty:

brat Wacław Ruksza – od 20 X 1979 do 1991,
brat Antoni Narolski – od 12 V 1991 do 1994,
siostra Maria Wawrowska – od 8 V 1994 do 2000,
siostra Aleksandra Brendzel – od 14 V 2000 do 2003,
brat Antoni Narolski – od 11 V 2003 do 2006,
siostra Maria Ruksza – od 14 V 2006 do chwili obecnej.

Aktualny zarząd Wspólnoty:

s. Maria Ruksza – przełożona
br. Antoni Narolski – z-ca przełożonej
s. Maria Wawrowska – sekretarz
s. Grażyna Świerczyńska- skarbnik
s. Stefania Kreczko – mistrz do spraw formacji

Więcej informacji na stronie: http://www.fzs.franciszkanie.pl/